วิภาวินน้ำทิพย์. “Editorial”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 62, no. 1 (June 30, 2018): i. Accessed July 6, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/132602.