ฤกษ์พินัยปรียาพร. “Editorial”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 58, no. 2 (September 16, 2018). Accessed July 4, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145793.