สัจจานันท์ชุติมา. “Internationalization and Library and Information Science Education: Concepts and Perspectives”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 58, no. 2 (September 16, 2018): 13-26. Accessed July 6, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/145799.