โกศัลวัฒน์วรเมธ. “Art of Naming on the Travel Documentary Book Title of H.R.H. Princess Mana Chakri Sinrindhorn”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 59, no. 1 (September 18, 2018): 15-26. Accessed July 16, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146032.