ล้ำยอดมรรคผลถนอมวงศ์. “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 61, no. 1 (กันยายน 21, 2018). ืบค้น ธันวาคม 6, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146621.