ล้ำยอดมรรคผลถนอมวงศ์. “บทบรรณาธิการ”. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 60, no. 2 (กันยายน 23, 2018). ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146868.