สุจิตปิยะนุช. “เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 52, no. 2 (February 21, 2019): 31-39. Accessed July 4, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171275.