ชินสิญจน์คงชิต, พระเทพวิสุทธิกวีพระเทพวิสุทธิกวี, งามสนิทสมาน, and รักสัตย์สุวิญ. “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 52, no. 2 (February 21, 2019): 45-60. Accessed July 6, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171277.