โคทส์ประภัสศรี, วิภาวินน้ำทิพย์, ชูตินันท์สุนันทา, and รพีพิศาลโกวิท. “The Development of Thailand Tourism Information Services Model”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63, no. 1 (June 19, 2019): 109-132. Accessed June 4, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/194099.