วิภาวินน้ำทิพย์. “Editorial Note”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63, no. 1 (June 18, 2019): i. Accessed February 29, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/195710.