วิภาวินน้ำทิพย์. “Book Review: Scholarship As a Vocation”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63, no. 1 (June 19, 2019): 133-134. Accessed June 4, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/195711.