สิทธิสมจินต์จันทรรัตน, ธนไพศาลสุดใจ, สมปราชญ์กนกอร, and รุ่งเรืองสุรวีร์. “The Strategies of University Library Management for a High Performance Organization : Case Study of Khon Kaen University Libraries.”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 58, no. 1 (1): 17-28. Accessed July 4, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98309.