วีระพงษ์โชติกา, วารีสอาดอรทัย, and วรัญญานุไกรสมชาย. “The Development of Digital Library Website on Red Cross Youth Bureau Information”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 58, no. 1 (1): 41-54. Accessed July 4, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98312.