1.
ล้ำยอดมรรคผลถ. บทบรรณาธิการ. TLA Bulletin [ินเทอร์เน็ต]. 21 กันยายน 2018 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];61(1). vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146621