1.
สุจิตป. เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์. TLA Bulletin [Internet]. 2019Feb.21 [cited 2020Jul.4];52(2):31-9. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171275