1.
ชินสิญจน์ค, พระเทพวิสุทธิกวีพ, งามสนิทส, รักสัตย์ส. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. TLA Bulletin [Internet]. 2019Feb.21 [cited 2020Jul.6];52(2):45-0. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171277