1.
โคทส์ป, วิภาวินน, ชูตินันท์ส, รพีพิศาลโ. The Development of Thailand Tourism Information Services Model. TLA Bulletin [Internet]. 2019Jun.19 [cited 2020May30];63(1):109-32. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/194099