กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (2552): มกราคม - มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF