กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (2543): กรกฎาคม - กันยายน 2543 Download Download PDF