กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (2543): เมษายน - มิถุนายน 2543 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF