ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 เลขทะเบียน สศก. ที่ 9 อบ/07/2562 ขอยกเลิกหมายเลข ISSN เดิม คือ 1686-7440 (ชื่อเดิมวารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และขอแจ้งหมายเลข ISSN ใหม่ คือ 2673-0618 (ชื่อใหม่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) โดยวารสารฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นคำนึงมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre ) โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารจาก TCI (กลุ่มที่ 1) โดยมีค่าThai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 อยู่ที่ 0.337 และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีค่าเท่ากับ 0.262 นโยบายการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Aim & Scope รับตีพิมพ์บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการบริหารการศึกษาการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (double blinded) ผู้เขียนต้องยินยอมให้มีการปรับปรุงความสมบูรณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในวารสาร กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคมถึงมิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคมถึงธันวาคม และฉบับเสริม(supplementary)ปีละ 1 ฉบับ

กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่าง ๆ ในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-29

บทความวิจัย