[1]
เชาว์พานิชอ. 2018. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 2, 1 (มิ.ย. 2018), 62-70.