[1]
อัตถาพรอ. 2019. รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 3, 2 (ธ.ค. 2019), 15-24.