[1]
โกศิลาด. 2019. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้ กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 3, 2 (ธ.ค. 2019), 11-14.