[1]
พรมทองส. 2019. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 3, 2 (ธ.ค. 2019), 25-32.