[1]
เชาว์พานิชอ. 2019. The Development of a Maha Sarakham Travel Recommendation System by Hybrid Filtering Technique. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 3, 1 (มิ.ย. 2019), 25-31.