[1]
บุราส., เดชคำภูส. และ ศิริชัยราวรรณ์จ. 2019. การประยุกต์ใช้ขี้เลื่อยในการลิตบล็อกประสานซีเมนต์ผสม. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 3, 2 (ธ.ค. 2019), 55-59.