[1]
เชาว์พานิชอ. 2019. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 3, 2 (ธ.ค. 2019), 60-66.