[1]
ดังก้อง ว. 2022. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 6, 1 (มิ.ย. 2022), 138–149.