[1]
อ่อนพรม ด. , รัตนติสร้อย ป., ทองชาติ ศ. , ประดิษฐ์ด้วง ศ. และ นิลทะวัช เ. 2022. การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 6, 1 (มิ.ย. 2022), 43–51.