[1]
สันลาด ร., คำนาสัก จ. , แปงแก้ว น. , ท้าวขว้าง ภ. และ ทิพย์บุญราช อ. 2022. การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 6, 2 (ธ.ค. 2022), 48–57.