[1]
ประพิน จ., แพงวงษ์ ท. , ทองทิพย์ ก. และ เพ็ญกุลกิจ ร. 2022. อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 6, 1 (มิ.ย. 2022), 129–137.