[1]
Khumphai, T., เจ้งวัฒนพงศ์ แ. , มาตุ่น พ. , หนูปลอด ป. และ บัวอรุณ ส. 2022. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชากระบวนการควบคุมและการวัดทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. 6, 2 (ธ.ค. 2022), 113–124.