(1)
โกศิลาด. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้ กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2019, 3, 11-14.