(1)
พรมทองส. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2019, 3, 25-32.