(1)
แสงชำนิด. การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2019, 3, 67-77.