(1)
เชาว์พานิชอ. The Development of a Maha Sarakham Travel Recommendation System by Hybrid Filtering Technique. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2019, 3, 25-31.