(1)
บุราส.; เดชคำภูส.; ศิริชัยราวรรณ์จ. การประยุกต์ใช้ขี้เลื่อยในการลิตบล็อกประสานซีเมนต์ผสม. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2019, 3, 55-59.