(1)
เชาว์พานิชอ. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2019, 3, 60-66.