(1)
ดังก้อง ว. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2022, 6, 138-149.