(1)
อ่อนพรม ด. .; รัตนติสร้อย ป.; ทองชาติ ศ. .; ประดิษฐ์ด้วง ศ. .; นิลทะวัช เ. . การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2022, 6, 43-51.