(1)
สันลาด ร.; คำนาสัก จ. .; แปงแก้ว น. .; ท้าวขว้าง ภ. .; ทิพย์บุญราช อ. . การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2022, 6, 48-57.