(1)
ประพิน จ.; แพงวงษ์ ท. .; ทองทิพย์ ก.; เพ็ญกุลกิจ ร. อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2022, 6, 129-137.