(1)
Khumphai, T.; เจ้งวัฒนพงศ์ แ. .; มาตุ่น พ. .; หนูปลอด ป. .; บัวอรุณ ส. . การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชากระบวนการควบคุมและการวัดทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2022, 6, 113-124.