เชาว์พานิชอ. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 2, n. 1, p. 62-70, 22 มิ.ย. 2018.