อัตถาพรอ. รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 3, n. 2, p. 15-24, 28 ธ.ค. 2019.