โกศิลาด. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้ กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 3, n. 2, p. 11-14, 26 ธ.ค. 2019.