พรมทองส. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 3, n. 2, p. 25-32, 26 ธ.ค. 2019.