แสงชำนิด. การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 3, n. 2, p. 67-77, 26 ธ.ค. 2019.