เชาว์พานิชอ. The Development of a Maha Sarakham Travel Recommendation System by Hybrid Filtering Technique. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 3, n. 1, p. 25-31, 28 มิ.ย. 2019.